Podmienky používania

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito Pravidlami.

I. článok – Všeobecné ustanovenia

Portálom Salonprepsy.sk sa pre účely týchto podmienok rozumejú internetové stránky obsiahnuté na doméne rovnakého mena www.salonprepsy.sk.

Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu Salonprepsy.sk (ďalej len "portál") je Jasom.net s.r.o.

Služby poskytované portálom Salonprepsy.sk sú verejne prístupné prostredníctvom siete internet. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito Pravidlami.

Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito Pravidlami vyjadruje užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto Pravidiel, môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

II. článok - Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického dizajnu stránok, technických náčrtov, počítačových programov, grafiky a multimediálnych súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný (ďalej len "šíriť"), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.

Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

III. článok – Správanie sa užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto portálu bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 1. zasahovať do bezpečnosti tohto portálu, alebo ju inak zneužívať;
 2. zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov;
 3. využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ;
 4. využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s osobnou komerčnou činnosťou akéhokoľvek druhu;
 5. zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé aplikácie;
 6. vytvárať falošné správy (fake, hoax) za účelom falšovania identity odosielateľa, či sa pokúšať preniknúť na užívateľský účet iných užívateľov;
 7. pokúšať sa získať prístup k častiam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti;
 8. šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích strán, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.

IV. článok – Obmedzenie dostupnosti služieb

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že môže dôjsť k:

 1. zlej dostupnosti služby, či jej úplnej nefunkčnosti;
 2. doručeniu správy, ktorá obsahuje vírusy či iné programy, ktoré môžu poškodiť počítač či programové vybavenie používané užívateľom;
 3. nedoručeniu správy, či doručeniu poškodenej alebo neúplnej správy, či neskorému doručeniu správy;
 4. neodoslaniu správy, či odoslaniu poškodenej alebo neúplnej správy či neskorému odoslaniu správy;
 5. zmazaniu akýchkoľvek dát;
 6. zmene či zrušeniu poskytovaných služieb.

Za uvedené obmedzenia dostupnosti služieb prevádzkovateľ nezodpovedá a užívateľ nebude za tieto uvedené obmedzenia poskytovaných služieb požadovať žiadnu náhradu škody.

V. článok – Dôvernosť

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú k tomu oprávnení právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá užívateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. zaškrtnutím políčka súhlasu a kliknutím na tlačidlo. V prípade ukončenia registrácie bude prevádzkovateľ naďalej udržiavať vo svojom systéme dáta užívateľa pre účely spracovania oprávnenými orgánmi v súdnom či správnom riadení na základe zákona.

Súhlas s poskytnutím dôverných informácií môže užívateľ odvolať písomne doručením odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, pokiaľ je odvolanie odsúhlasené. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ odvolá súhlas voči prevádzkovateľovi, môže prevádzkovateľ ukončiť poskytovanie služieb.

VI. článok – Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán.

Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o akýchkoľvek URL odkazoch v diskusiách a diskusnom fóre.

V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, a v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

VII. článok – Obmedzenia poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky služieb portálu, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o registrovaných užívateľoch), alebo prestať portál prevádzkovať, za podmienky, že o takýchto zmenách informuje užívateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej tri pracovné dni vopred, uvedením informácií o zmenách na samotných stránkach tohto portálu alebo doručením súkromnej správy na e-mailovú adresu užívateľa.

Prístup a používanie služieb tohto portálu nie je nijako právne vymáhateľné a nárokovateľné.

VIII. článok – Sankcie

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej Republiky alebo dobrými mravmi, či porušuje tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie užívateľa, okamžité obmedzenie používania portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi.

IX. článok – Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ oznámi zmeny týchto pravidiel na internetových stránkach tohto portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Pravidiel vyjadrí užívateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby prevádzkovateľa.

I. dodatok – Odporúčané zásady diskutovania

 1. Dodržuj základné pravidlá slušného správania (žiadne osočovanie, hanlivé alebo vulgárne výrazy apod.);
 2. Pri zakladaní novej diskusnej témy najskôr prejdi ostatné (alebo použi vyhľadávanie na stránkach/diskusnom fóre), či sa už rovnaká alebo podobná na stránkach nenachádza;
 3. Dodržuj svojimi príspevkami konkrétnu diskusnú tému a nevytváraj tak priestor pre diskusiu, ktorá s témou nesúvisí;
 4. Niektoré témy diskusií boli založené na špecifický účel, v záhlaví ktorých sú určené dodatočné pravidlá pre pridávanie nového príspevku v danej téme. Ak si vo fóre nový/nová, prosím vždy si prečítaj prvý príspevok diskusie, či sa tam nenachádzajú informácie o spôsobe vedenia diskusie;
 5. Diskusie k článkom a Diskusné fórum nie je chat alebo "tabuľa oznamov";
 6. Na stránkach nie je povolené "floodovanie alebo tapetovanie" diskusií príspevkami obsahujúce rovnakú informáciu v rôznych častiach diskusie;
 7. V diskusiách je zakázná bezplatná propagácia či reklama na akékoľvek služby, produkty a udalosti. Obzvlášť tie, ktoré sa vymykajú zameraniu týchto stránok. Nepropaguj výrobu/predaj artiklov (tzv. merchandising) alebo kópií oficiálnych/neoficiálnych multimediálnych nosičov. Zakázaná je aj účelová registrácia uživateľa pre účely promovania vlastných aktivít či udalostí spojených s takýmto subjektom. V prípade záujmu o propagáciu služieb a produktov na tomto portáli, kontaktuj prosím jeho správcov.
 8. Nevkladaj do príspevkov a rovnako verejne nežiadaj o URL odkazy na stránky, kde sa nachádzajú oficiálne vydané umelecké diela interpretov, či už pred, alebo po dátume ich oficiálneho vydania (diela chránené autorskými právami - audio, video, fotografie a pod.). Do tohoto obmedzenia nespadajú URL odkazy na diela, ktoré nemajú komerčný charakter a nespôsobujú autorovi diela morálnu ujmu;
 9. Odporúča sa nešíriť osobné a citlivé údaje prostredníctvom súkromných kanálov, nakoľko komunikácia na tomto fóre nie je nijako šifrovaná;
 10. Maj na pamäti, že používanie sktránok nie je právo, ale výsada. Preto ak nesúhlasíš s týmito pravidlami, alebo so zásahom administrátorov, nemusíš tieto stránky navštevovať a používať;
 11. Prevádzkovateľ má právo dodatočne editovať, presunúť či zmazať tému/príspevok, ak porušuje tieto Pravidlá;

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel a prajeme príjemne strávené chvíle na portáli Salonprepsy.sk.

Účinnosť od 30. mája 2011.

↑ Hore